zasiłek chorobowy, wypadek przy pracy, świadczenia chorobowe
A A A

Gazeta Podatkowa nr 102 (1456) z dnia 21.12.2017

Długość okresu zasiłkowego, gdy niezdolność związana jest z wypadkiem

Pracownik uległ wypadkowi przy pracy. Z racji tego zdarzenia od czterech miesięcy przebywa na zasiłku chorobowym. Skoro jego niezdolność do pracy spowodowana jest wypadkiem, który miał miejsce w czasie godzin pracy, to czy zasiłek będzie mu przysługiwał przez okres 270 dni?

NIE. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, bo taki prawdopodobnie jest wypłacany pracownikowi Czytelnika, przysługuje na korzystniejszych zasadach niż zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego. Jednak w zakresie długości okresu, za który świadczenie może być pobierane reguły są analogiczne.

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje ubezpieczonemu, którego niezdolność do pracy spowodowana została m.in. wypadkiem przy pracy. Tak stanowi art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1773 ze zm.), zwanej ustawą wypadkową. Świadczenie takie należne jest, jeśli zdarzenie, któremu uległ pracownik zostało uznane za wypadek przy pracy.


Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.


Przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego, podstawy jego wymiaru i wysokości, a także przy jego wypłacie, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy zasiłkowej z uwzględnieniem przepisów ustawy wypadkowej.

O ile ustawa wypadkowa precyzuje, że zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje:

  • niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu i
     
  • w wysokości 100% podstawy wymiaru,

to w zakresie długości okresu, przez który może być wypłacany należy sięgnąć do uregulowań ustawy zasiłkowej.

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 182 dni. Jeżeli jednak niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży, to zasiłek chorobowy przysługuje przez okres dłuższy, tj. maksymalnie przez 270 dni (art. 8 ustawy zasiłkowej).

Gdyby w przypadku pracownika Czytelnika okazało się, że pobieranie zasiłku chorobowego przez cały okres zasiłkowy, wynoszący 182 dni, nie spowoduje odzyskania zdolności do pracy, to pracownik ten będzie mógł ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne, które przysługuje na zasadach określonych w art. 18 ustawy zasiłkowej. Oprócz zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, może ubiegać się o inne świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego (patrz ramka).

Z tytułu wypadku przy pracy pracownikowi przysługują następujące świadczenia:

» zasiłek chorobowy - gdy niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy,
» świadczenie rehabilitacyjne - gdy po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest on nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy,
» zasiłek wyrównawczy - gdy jego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
» jednorazowe odszkodowanie - gdy doznał on stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
» renta z tytułu niezdolności do pracy - gdy stał się on niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy,
» renta szkoleniowa - gdy w stosunku do niego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy,
» dodatek pielęgnacyjny,
» pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

www.ZasilekChorobowy.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60