zasiłek chorobowy, wypadek przy pracy, świadczenia chorobowe
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (939) z dnia 1.02.2017

Prawo do zasiłku chorobowego w przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia

Z pracownikiem rozwiązaliśmy umowę o pracę, skracając 3-miesięczny okres wypowiedzenia do miesiąca. Po rozwiązaniu umowy pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie na 30 dni. Czy należy je przekazać do ZUS w celu wypłaty zasiłku chorobowego, jeżeli wypłaciliśmy odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia?

Wypłata odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia nie ma wpływu na uprawnienia do zasiłku chorobowego.

Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego i niezdolność ta trwa nieprzerwanie nadal po jego ustaniu - bez względu na liczbę dni orzeczonej niezdolności do pracy. Natomiast w sytuacji, gdy niezdolność do pracy powstanie już po rozwiązaniu umowy o pracę, prawo do zasiłku przysługuje pod warunkiem, że trwa ona nieprzerwanie co najmniej 30 dni i powstała nie później niż w ciągu:

 • 14 dni od rozwiązania umowy o pracę (ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego),
   
 • 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego - w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Powyższe wynika z art. 6 ust. 1 i art. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372 ze zm.), dalej: ustawy zasiłkowej.

Prawo do zasiłku chorobowego za okres choroby przypadającej po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego ustala wyłącznie ZUS (art. 61 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy zasiłkowej). Dlatego wniosek o wypłatę zasiłku powinien zostać złożony przez byłego pracownika bezpośrednio w ZUS (osobiście lub za pośrednictwem poczty). Pracodawca, który przyjął od byłego pracownika zwolnienie lekarskie za okres po ustaniu zatrudnienia, może przekazać je do ZUS, dołączając zaświadczenie o wysokości zarobków wystawione na druku ZUS Z-3. Po otrzymaniu tych dokumentów ZUS zwróci się do zainteresowanego o ich uzupełnienie o informacje, wynikające z art. 13 ustawy zasiłkowej. Zgodnie z tym przepisem, zasiłek chorobowy za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje osobie, która:

 • ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
   
 • kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby,
   
 • nie nabyła prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia, z uwagi na nieposiadanie okresu wyczekiwania na to prawo (czyli podleganie ubezpieczeniu chorobowemu przez okres nieprzekraczający 30 dni),
   
 • jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
   
 • podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Aktywne druki i formularze Wzór zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3
dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl
w dziale Zasiłki i świadczenia

Wobec powyższego zwolnienie lekarskie dostarczone przez pracownika może zostać przekazane do ZUS bezpośrednio przez byłego pracodawcę lub zwrócone byłemu pracownikowi wraz z zaświadczeniem pracodawcy na druku ZUS Z-3. Złożenie wniosku o wypłatę zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, co do zasady, leży w interesie byłego pracownika, który będzie przedkładał w ZUS kolejne zwolnienia lekarskie dokumentujące ewentualny dalszy okres niezdolności do pracy.

www.ZasilekChorobowy.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60