zasiłek chorobowy, wypadek przy pracy, świadczenia chorobowe
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (379) z dnia 1.01.2015

Zasiłek chorobowy dla zleceniobiorcy

Zleceniobiorca objęty obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi może przystąpić dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego. Z tego tytułu przysługuje mu:

 • zasiłek chorobowy, a następnie w razie długotrwałej choroby świadczenie rehabilitacyjne,
   
 • zasiłek opiekuńczy,
   
 • zasiłek macierzyński.

Wspomnijmy, że zleceniobiorca podlegający ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie) jest objęty obowiązkowo ubezpieczeniem wypadkowym. Za okres niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową przysługuje mu zasiłek chorobowy (ewentualnie świadczenie rehabilitacyjne) od pierwszego dnia podlegania temu ubezpieczeniu.

W niniejszym opracowaniu omawiamy wyłącznie zasady ustalania prawa i obliczania wysokości zasiłku chorobowego wypłacanego z ubezpieczenia chorobowego.

1. Wyczekiwanie na prawo do zasiłku

Zleceniobiorca nabywa prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego po upływie tzw. okresu wyczekiwania, wynoszącego 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego (art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy zasiłkowej). Do tego okresu wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego (zarówno obowiązkowego, jak i dobrowolnego), jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, bezpłatnym, albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

  Przykład  

Zleceniobiorca przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od pierwszego dnia wykonywania umowy, tj. od 1 grudnia 2014 r. Wcześniej przez kilka lat był zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Wariant 1 - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę ustało 31 października 2014 r.

Zleceniobiorca jest uprawniony do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia niezdolności do pracy ponieważ przerwa w ubezpieczeniu chorobowym trwała równo 30 dni, a tym samym okres pracowniczego ubezpieczenia podlega zaliczeniu do okresu wyczekiwania.

Wariant 2 - umowa o pracę została rozwiązana 30 października 2014 r.

W ubezpieczeniu chorobowym zleceniobiorcy wystąpiła przerwa trwająca 31 dni, zatem dla nabycia prawa do zasiłku musi spełnić warunek posiadania co najmniej 90-dniowego okresu wyczekiwania, co nastąpi z dniem 28 lutego 2015 r. Prawo do zasiłku nabędzie najwcześniej od 1 marca 2015 r.


Zasiłek chorobowy przysługuje zleceniobiorcy, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu (oczywiście legitymującemu się wymaganym okresem tego ubezpieczenia).

Na równi z chorobą traktuje się niemożność wykonywania pracy w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a także z powodu:

 • przebywania w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu leczenia uzależnienia alkoholowego, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej w celu leczenia uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych,
   
 • poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub zabiegowi ich pobrania.

Zleceniobiorca nie otrzyma jednak zasiłku chorobowego, jeśli w okresie choroby występują okoliczności wymienione w art. 14-17 ustawy zasiłkowej. Między innymi chodzi tu o sytuacje, w których pomimo orzeczonej niezdolności do pracy z powodu choroby będzie wykonywał pracę zarobkową albo wykorzystywał zwolnienie lekarskie w sposób niezgodny z jego celem. Zasiłek nie przysługuje również w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstanie w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia popełnionego przez ubezpieczonego.

Ważne: Dni choroby, za które zleceniobiorcy nie przysługuje prawo do zasiłku z przyczyn określonych w art. 14-17 ustawy zasiłkowej, zalicza się do 182-dniowego (270-dniowego) okresu zasiłkowego.

  Przykład  

Zleceniobiorca podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu od 1 kwietnia 2014 r. Od 12 sierpnia 2014 r. nieprzerwanie dostarcza zaświadczenia lekarskie ZUS ZLA wystawiane na 30-dniowe okresy niezdolności do pracy.

W czasie niezdolności orzeczonej od 10 listopada do 9 grudnia 2014 r. (30 dni), zleceniobiorca wykonywał inną pracę zarobkową, co zostało stwierdzone w trakcie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy. Tym samym utracił prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Pomimo, że zasiłek za ww. okres nie został wypłacony, dni niezdolności do pracy będą zaliczone do 182-dniowego okresu zasiłkowego, który (przy zachowaniu nieprzerwanej niezdolności) wyczerpie się 9 lutego 2015 r.


Jak już wyjaśniliśmy powyżej, na utratę prawa do zasiłku chorobowego wpływa fakt wykonywania pracy zarobkowej w okresie choroby, a nie uzyskiwanie wynagrodzenia. W związku z tym wynagrodzenie zleceniobiorcy za miesiąc, w którym wystąpiła niezdolność do pracy, nie musi ulegać obniżeniu, jeśli np. zlecenie zostało wykonane jeszcze przed powstaniem tej niezdolności.

2. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku

W myśl art. 48 ustawy zasiłkowej, podstawę wymiaru zasiłku stanowi przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli zleceniobiorca nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu przez taki okres, do jej ustalenia przyjmuje się przychód za pełne kalendarzowe miesiące tego ubezpieczenia. Za przychód uważa się kwotę stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe (art. 3 pkt 4 ustawy zasiłkowej).

  Przykład  

Zleceniobiorca od 1 lipca 2014 r. wykonuje umowę zlecenie i z tego tytułu podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego przystąpił od 1 września 2014 r.

W okresie od 15 do 19 grudnia 2014 r. (5 dni) był niezdolny do pracy z powodu choroby. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowiła kwota przeciętnej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe za okres od września do listopada 2014 r.


Jeżeli w okresie, za który przychód uwzględnia się w podstawie wymiaru, zleceniobiorca nie wykonywał umowy z powodu pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego albo świadczenia rehabilitacyjnego (bądź odbywania ćwiczeń wojskowych), to przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku wyłącza się przychód za miesiące, w których umowa była wykonywana przez mniej niż połowę miesiąca. Wyłączenie przychodu za dany miesiąc może nastąpić tylko w przypadkach, gdy umowa nie była wykonywana z wyżej wymienionych przyczyn. Jeżeli były to inne powody, np. choroba, za którą zleceniobiorca nie nabył prawa do zasiłku, to przychodu za taki miesiąc nie wyłącza się z podstawy wymiaru zasiłku.

Ważne: Przychód za miesiące, w których umowa była wykonywana przez co najmniej połowę miesiąca przyjmuje się do podstawy wymiaru zasiłku w kwocie faktycznie uzyskanej (bez uzupełniania).

  Przykład  

Umowa zlecenia została zawarta na okres od 2 lutego 2014 r. do 30 stycznia 2015 r. (w umowie określono przychód w wysokości 2.000 zł miesięcznie). Z tego tytułu zleceniobiorca podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym ubezpieczeniu chorobowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu.

W okresie od 15 do 19 grudnia 2014 r. (5 dni) zleceniobiorca był niezdolny do pracy z powodu choroby. Podstawę wymiaru zasiłku stanowił przeciętny miesięczny przychód za okres od lutego do listopada 2014 r. W tym czasie umowa nie była wykonywana przez 20 dni kwietnia 2014 r. z powodu choroby nieuprawniającej do zasiłku chorobowego. Przychód za kwiecień 2014 r. uległ obniżeniu i wyniósł 670 zł. Pomimo tego został uwzględniony w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego w kwocie faktycznie uzyskanej.

Podstawa wymiaru zasiłku wyniosła 1.611,03 zł, zgodnie z wyliczeniem:

(2.000 zł - 274,20 zł) x 9 m-cy = 15.532,20 zł,

(670 zł - 91,86 zł) x 1 m-c = 578,14 zł,

(15.532,20 zł + 578,14 zł) : 10 m-cy = 1.611,03 zł.


Dla zleceniobiorców nie ustalono najniższej podstawy wymiaru zasiłków. Oznacza to, że wysokość zasiłku chorobowego oblicza się od kwoty faktycznej podstawy wymiaru, którą stanowi przeciętny miesięczny przychód (oskładkowany) uzyskany za miesiące poprzedzające niezdolność do pracy.

  Przykład  

Zleceniobiorca od 18 sierpnia 2014 r. wykonuje pracę na podstawie umowy, w której wynagrodzenie określono w stawce akordowej. Z tego tytułu podlega ubezpieczeniom społecznym w tym chorobowemu. W grudniu 2014 r. przez kilka dni był niezdolny do pracy z powodu choroby i nabył prawo do zasiłku chorobowego.

Podstawę jego wymiaru stanowi przeciętny miesięczny przychód za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, tj. za okres od września do listopada 2014 r. w wysokości:

miesiąc przychód składki na ubezpieczenia
społeczne
kwota wliczana do podstawy
wymiaru zasiłku
09/14 1.000 zł 137,10 zł 862,90 zł
10/14 1.120 zł 153,55 zł 966,45 zł
11/14 1.050 zł 143,96 zł 906,04 zł
razem  2.735,39 zł

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego wynosi 911,80 zł (2.735,39 zł : 3 m-ce).


W sytuacji, gdy zleceniobiorca nabył prawo do zasiłku chorobowego przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, to podstawę wymiaru tego świadczenia stanowi kwota przychodu określona w umowie przypadająca na pierwszy miesiąc kalendarzowy ubezpieczenia, a jeżeli nie została ona określona w umowie - kwota przeciętnego miesięcznego przychodu innych ubezpieczonych, z którymi płatnik składek zawarł takie same lub podobne umowy (art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy zasiłkowej). Oczywiście uwzględnia się ją w podstawie wymiaru zasiłku po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe.

Jeżeli u płatnika składek nie ma innych ubezpieczonych, których przychód powinien zostać przyjęty, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przychód faktycznie osiągnięty przez ubezpieczonego - por. ust. 264 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej.

  Przykład  

Zleceniobiorca od 1 grudnia 2014 r. wykonuje umowę zlecenia i podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu (wcześniej przez rok nie pracował). W okresie od 15 do 19 grudnia 2014 r. był niezdolny do pracy z powodu choroby powstałej na skutek wypadku w drodze do pracy. Pomimo, że przerwa w ubezpieczeniu chorobowym przekroczyła 30 dni, zleceniobiorca nabył prawo do zasiłku chorobowego.

W zależności od wynagrodzenia określonego w umowie, podstawę jego wymiaru stanowi:

Wariant 1 - w umowie zlecenia określono przychód w kwocie 1.200 zł miesięcznie.

Do podstawy wymiaru zasiłku przyjęto kwotę 1.035,48 zł (1.200 zł - 164,52 zł).

Wariant 2 - w umowie zlecenia określono przychód w stawce akordowej.

Podstawę wymiaru zasiłku stanowił przeciętny miesięczny przychód za grudzień 2014 r. uzyskany przez innych zleceniobiorców wykonujących umowy u tego zleceniodawcy. Przyjmując, że są to dwie osoby, które za grudzień 2014 r. uzyskały przychód w kwocie 2.810 zł (1.350 zł i 1.460 zł), to podstawa wymiaru zasiłku wyniosła 1.212,37 zł, tj. 2.810 zł : 2 osoby = 1.405 zł; 1.405 zł - 192,63 zł = 1.212,37 zł.

Gdyby nie było innych zleceniobiorców, których przychód powinien zostać przyjęty do podstawy wymiaru, to należałoby przyjąć kwotę faktycznie uzyskanego przychodu za grudzień 2014 r., np. gdyby zleceniobiorca uzyskał przychód w kwocie 1.320 zł, to podstawa wymiaru zasiłku wyniosłaby 1.139,03 zł, tj. 1.320 zł - 180,97 zł.


Jednakże w myśl art. 49 ust. 2 ustawy zasiłkowej, jeśli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, a okres ubezpieczenia chorobowego rozpoczął się nie później niż 30 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu, przy ustaleniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego stosuje się odpowiednio przepis art. 37 ust. 1 ustawy zasiłkowej. Oznacza to, że do obliczenia podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się przychód za pierwszy kalendarzowy miesiąc ubezpieczenia, po uzupełnieniu do pełnej miesięcznej kwoty, od której zostałaby opłacona składka na ubezpieczenie chorobowe, gdyby zleceniobiorca podlegał temu ubezpieczeniu przez pełny miesiąc kalendarzowy.

ZUS w ust. 267 komentarza do ustawy zasiłkowej wyjaśnił, że: "(…) Przychód ulega uzupełnieniu także za okres niezdolności do pracy przypadającej w pierwszym kalendarzowym miesiącu ubezpieczenia chorobowego, za który ubezpieczony ma prawo do zasiłku. Kwota uzupełnionego przychodu, która zostanie przyjęta jako podstawa wymiaru zasiłku nie może przekraczać kwoty 250% (…) prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (…), po pomniejszeniu o kwotę odpowiadającą 13,71%. (...)".

  Przykład  

Zleceniobiorca podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu od 1 grudnia 2014 r. W umowie zlecenia określono przychód w stawce akordowej, a zleceniodawca nie zatrudnia innych zleceniobiorców.

W okresie od 22 do 31 grudnia 2014 r. zleceniobiorca był niezdolny do pracy z powodu choroby i nabył prawo do zasiłku (posiadał wymagany okres ubezpieczenia chorobowego, bowiem do 10 listopada 2014 r. pozostawał w stosunku pracy trwającym ponad 2 lata).

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowił przychód za pierwszy kalendarzowy miesiąc ubezpieczenia (grudzień 2014 r.), po uzupełnieniu do pełnej miesięcznej kwoty, od której zostałaby opłacona składka na ubezpieczenie chorobowe, gdyby zleceniobiorca podlegał temu ubezpieczeniu przez pełny miesiąc kalendarzowy.

Przyjmując, że za przepracowaną część miesiąca uzyskał kwotę 1.078,63 zł (po pomniejszeniu o finansowane przez zleceniobiorcę składki na ubezpieczenia społeczne), to po uzupełnieniu wyniosła ona 1.592,26 zł, tj. 1.078,63 zł : 21 dni x 31 dni.


Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące pracowników, za wyjątkiem m.in. art. 41 ustawy zasiłkowej, w myśl którego nie uwzględnia się w niej składników wynagrodzenia, do których zleceniobiorca w myśl przepisów wewnątrzzakładowych zachowuje prawo w okresach pobierania zasiłków. Jeśli więc zleceniobiorca otrzymuje np. nagrodę (lub inne oskładkowane składniki wynagrodzenia), to podlega ona wliczeniu do podstawy wymiaru zasiłków bez względu na zasady jej wypłaty. Uwzględnia się ją poprzez doliczenie kwoty uzyskanej przez zleceniobiorcę do przychodu za miesiąc, w którym została wypłacona. Nie ma w tym przypadku znaczenia, czy i jak często nagroda jest wypłacana ani też czy ulega zmniejszeniu za okresy absencji chorobowej.

Jeżeli po wyczerpaniu okresu zasiłkowego zleceniobiorcy zostanie przyznane świadczenie rehabilitacyjne, to podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta dla celów wyliczenia tego świadczenia może podlegać waloryzacji. Przeprowadza się ją wówczas, gdy wskaźnik waloryzacji ogłoszony dla kwartału, w którym przypada pierwszy dzień świadczenia rehabilitacyjnego, przekracza 100% (o ten wskaźnik podwyższa się podstawę wymiaru zasiłku chorobowego wypłacanego przed świadczeniem). W I kwartale 2015 r. wskaźnik ten jest niższy niż 100% (wynosi 97,1%), zatem nie ma podstaw do przeprowadzenia waloryzacji.

3. Okres płatności i procentowa wysokość zasiłku

Okres wypłaty zasiłku chorobowego wynosi 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży - 270 dni (art. 8 ustawy zasiłkowej). Po wykorzystaniu tego okresu, jeśli niezdolność do pracy trwa nieprzerwanie nadal, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy, zleceniobiorca może otrzymać świadczenie rehabilitacyjne, wypłacane po wykorzystaniu okresu zasiłkowego maksymalnie przez 12 miesięcy.

Wysokość zasiłku zależy od przyczyny niezdolności do pracy oraz przebywania (nieprzebywania) w szpitalu, co obrazuje tabela:

stawka procentowa rodzaj świadczenia
100% zasiłek chorobowy z tytułu wypadku w drodze do lub z pracy
zasiłek chorobowy za czas choroby przypadającej na okres ciąży
świadczenie rehabilitacyjne przypadające na okres ciąży
80% zasiłek chorobowy z tytułu "zwykłej" choroby
70% zasiłek chorobowy z tytułu "zwykłej" choroby przypadającej na okres pobytu w szpitalu
90% świadczenie rehabilitacyjne za pierwsze 90 dni jego okresu w razie "zwykłej" choroby lub spowodowanej wypadkiem w drodze do lub z pracy
75% świadczenie rehabilitacyjne począwszy od 91. dnia do końca okresu, na który zostało przyznane

Zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru przysługuje także wówczas, gdy niezdolność do pracy powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub zabiegowi ich pobrania.

Za każdy dzień orzeczonej niezdolności do pracy zleceniobiorcy przysługuje 1/30 część kwoty stanowiącej podstawę wymiaru zasiłku, tzw. stawka dzienna.

  Przykład  

Zleceniobiorca był niezdolny do pracy z powodu choroby od 2 do 19 grudnia 2014 r. (18 dni), z czego w okresie od 2 do 5 grudnia 2014 r. (4 dni) przebywał w szpitalu.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego wynosi 1.121,77 zł. Zleceniobiorca otrzymał zasiłek chorobowy w łącznej wysokości 523,42 zł, tj.:

 • za 4 dni pobytu w szpitalu, tj. 1.121,77 zł x 70% : 30 = 26,17 zł (stawka dzienna); 26,17 zł x 4 dni = 104,68 zł,
   
 • za 14 dni choroby trwającej po wyjściu ze szpitala, tj. 1.121,77 zł x 80% : 30 = 29,91 zł (stawka dzienna); 29,91 zł x 14 dni = 418,74 zł.

4. Dokumentacja zasiłkowa

Zasiłek chorobowy zleceniobiorcy w danym roku kalendarzowym wypłaca płatnik składek (zleceniodawca), który na dzień 30 listopada poprzedniego roku zgłosił do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 ubezpieczonych. Dowodem do tej wypłaty jest zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy wystawione na druku ZUS ZLA.

Jeśli zleceniodawca nie jest upoważniony do wypłaty zasiłków, przekazuje niezwłocznie do ZUS zaświadczenie lekarskie zleceniobiorcy dołączając do niego zaświadczenie na druku ZUS Z-3a. W druku tym podaje dane osobowe zleceniobiorcy oraz informację o podleganiu przez niego ubezpieczeniu chorobowemu (pkt 1). Jeśli obecne ubezpieczenie chorobowe trwa krócej niż 90 dni, wpisuje też informacje dotyczące poprzednich okresów ubezpieczenia (pkt 4). Natomiast przychód zleceniobiorcy, stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, przyjmowany do obliczenia wysokości zasiłku, zleceniodawca wpisuje w tabelę zamieszczoną w pkt 13. Przychód wykazuje się w kwotach uzyskanych odpowiednio za 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy lub za pełne kalendarzowe miesiące tego ubezpieczenia (w zależności od czasu jego trwania), z uwzględnieniem nagród lub innych składników wynagrodzenia, które przysługują również za okresy absencji chorobowej.

Jeśli chodzi o przychód za miesiąc, w którym zleceniobiorca był niezdolny do pracy z powodu choroby, ale nie nabył prawa do zasiłku (np. z powodu nieposiadania wymaganego 90-dniowego okresu ubezpieczenia chorobowego), to w zaświadczeniu ZUS Z-3a wpisuje się jego wysokość w kwocie faktycznie uzyskanej. Nie ma tu znaczenia, czy z powodu choroby umowa zlecenia była wykonywana przez co najmniej połowę, czy też mniej niż połowę miesiąca.

  Przykład  

Zleceniobiorca wykonuje umowę zlecenia od 1 lipca 2014 r. Od tego też dnia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Odpłatność za wykonanie zlecenia określono kwotowo, tj. 2.000 zł miesięcznie. Za wykonanie zlecenia przed terminem lub bez żadnej usterki, zleceniobiorca otrzyma nagrodę w kwocie od 500 zł do 1.000 zł.

Przyjmujemy, że zleceniobiorca jest niezdolny do pracy z powodu choroby przez 5 dni stycznia 2015 r. Wcześniej chorował przez kilka dni lipca i sierpnia 2014 r., jednakże z powodu braku wymaganego okresu ubezpieczenia nie nabył prawa do zasiłku.

Zleceniodawca nie jest uprawniony do wypłaty zasiłków, zatem przekazał do ZUS zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA wraz z zaświadczeniem ZUS Z-3a, w którym wykazał przychód zleceniobiorcy za okres od lipca do grudnia 2014 r.:

13. Przychód stanowiący podstawę wymiaru składek:

Podstawa wymiaru
Rok Miesiąc Liczba dni, które ubezpieczony: Podstawa wymiaru składek
przepracował był
obowiązany przepracować
gr
2014 07 20 23 2.000 00
2014 08 15 20 2.000 00
2014 09 22 22 2.500 00
2014 10 23 23 3.000 00
2014 11 19 19 2.500 00
2014 12 21 21 2.800 00
           
           
           
           
           
           

5. Rozliczenie składkowo-podatkowe

Zasiłki nie podlegają oskładkowaniu. Zleceniodawca wykazuje je w raporcie ZUS RSA sporządzonym za miesiąc, w którym dokonał ich wypłaty i rozlicza w deklaracji ZUS DRA w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne.

Przypominamy, że zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego wykazuje się z kodem - 313, a jego wyrównanie z kodem - 317.

Od dokonanych zleceniobiorcy wypłat świadczeń chorobowych (także wypadkowych) zleceniodawca nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy. W myśl bowiem art. 41 ust. 1 ustawy o pdof płatnik, który dokonuje świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 ustawy o pdof jest obowiązany pobierać zaliczki na podatek dochodowy. Natomiast zasiłki kwalifikowane są do przychodów z innych źródeł (art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o pdof). W powołanym przepisie brak jest zatem dyspozycji dla zleceniodawcy do poboru zaliczki od wypłacanego zleceniobiorcy przychodu z innych źródeł (np. zasiłku chorobowego).

Kwotę wypłaconych świadczeń chorobowych zleceniodawca wykazuje w informacji PIT-8C, którą przesyła zleceniobiorcy oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania zleceniobiorcy (art. 42a ustawy o pdof). Natomiast zleceniobiorca powinien w zeznaniu rocznym doliczyć kwotę uzyskanych w danym roku świadczeń chorobowych do pozostałych przychodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej.

www.ZasilekChorobowy.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

czerwiec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.