zasiłek chorobowy, wypadek przy pracy, świadczenia chorobowe
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (862) z dnia 10.12.2014

Ustalenie prawa do zasiłku chorobowego przez ZUS na wniosek pracodawcy

Pracodawca od początku roku jest upoważniony do wypłaty zasiłków. Zdarza się, że podczas ustalania prawa do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłków albo obliczania ich wysokości powstają wątpliwości w tym zakresie. Czy może zwracać się do ZUS o ich wyjaśnienie?

Pracodawca może zwrócić się do ZUS z wnioskiem o ustalenie uprawnień pracownika do zasiłku chorobowego, opiekuńczego i macierzyńskiego. Z takim wnioskiem może wystąpić do ZUS także pracownik, jeżeli uważa, że zostały naruszone jego uprawnienia w tym zakresie. Powyższe wynika z art. 63 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159), dalej: ustawy zasiłkowej. Takich wyjaśnień udzielił również ZUS w ust. 295 komentarza do ustawy zasiłkowej, dostępnego na stronie internetowej www.zus.pl.

Powołany przepis odnosi się wprawdzie do ustalenia uprawnień do zasiłku, jednakże chodzi tu nie tylko o samo stwierdzenie prawa do zasiłku, ale też o ustalenie podstawy jego wymiaru i obliczenie wysokości zasiłku.

Jeśli chodzi o wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego, to jest ono przyznawane przez ZUS wyłącznie w formie decyzji wydanej na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS. Orzeczenie to, w zakresie oceny stanu zdrowia uzasadniającego przyznanie świadczenia, jest wydawane na wniosek pracownika (po otrzymaniu odpowiedniej opinii od lekarza prowadzącego leczenie).

Co jednak istotne, ZUS nie zajmuje stanowiska w sprawie ustalenia uprawnień do wynagrodzenia za czas choroby wypłacanego na podstawie art. 92 Kodeksu pracy pomimo tego, że prawo do wynagrodzenia za czas choroby, jak i ustalenie jego wysokości, odbywa się na zasadach określonych przepisami ustawy zasiłkowej.

Zgodnie bowiem z art. 83 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.), ZUS wydaje decyzje w zakresie indywidualnych spraw dotyczących ustalania m.in. uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz wymiaru tych świadczeń. Natomiast wynagrodzenie za czas choroby jest wypłacane ze środków pracodawcy. Od wydanej przez ZUS decyzji przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Odwołanie do sądu przysługuje również w razie niewydania przez ZUS decyzji w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia wniosku.

Dodajmy, że praktycznie nie każda sprawa wymaga wydania decyzji przez ZUS. O tym, czy w danym przypadku będzie wydana decyzja, czy tylko pisemne wyjaśnienie, decyduje ZUS po przeanalizowaniu nadesłanego wniosku pracownika lub pracodawcy. Pomimo tego, jeżeli wyjaśnienie okaże się niewystarczające, płatnik zasiłku (także pracownik) może zwrócić się o wydanie decyzji.

www.ZasilekChorobowy.pl:

 Więcej na stronie www.Zasilki.pl - sprawdź!
www.Zasilki.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady ustalania prawa do zasiłków i innych świadczeń
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60